Traditional

自詒

病中看周易,醉後讀離騷。
不解書驢券,安能問馬曹?
身隨遊宦困,氣為屏居豪。
清旦南堂坐,稽山秋更高。

Simplified

自诒

病中看周易,醉後读离骚。
不解书驴券,安能问马曹?
身随游宦困,气为屏居豪。
清旦南堂坐,稽山秋更高。

Pronunciation

zì yí

bìng zhōng kàn zhōu yì , zuì hòu dú lí sāo 。
bù jiě shū lǘ quàn , ān néng wèn mǎ cáo ?
shēn suí yóu huàn kùn , qì wéi píng jū háo 。
qīng dàn nán táng zuò , jī shān qiū gēng gāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.