Traditional

自詒

愈老愈知生有涯,此時一念不容差。
身如病鶴長停料,心似山僧已棄家。
高枕時時聞解籜,卷簾片片數飛花。
飯余解帶摩便腹,自取風爐煮晚茶。

Simplified

自诒

愈老愈知生有涯,此时一念不容差。
身如病鹤长停料,心似山僧已弃家。
高枕时时闻解箨,卷帘片片数飞花。
饭余解带摩便腹,自取风炉煮晚茶。

Pronunciation

zì yí

yù lǎo yù zhī shēng yǒu yá , cǐ shí yī niàn bù róng chà 。
shēn rú bìng hè cháng tíng liào , xīn sì shān sēng yǐ qì jiā 。
gāo zhěn shí shí wén jiě tuò , juàn lián piàn piàn shù fēi huā 。
fàn yú jiě dài mó biàn fù , zì qǔ fēng lú zhǔ wǎn chá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.