Traditional

自詒

莫笑幽棲僻,謀生亦未疏。
殘囷具薄粥,半俸補殘書。
均節貧無患,安恬疾可除。
雖雲苦寒近,隨手蓄薪樗。

Simplified

自诒

莫笑幽栖僻,谋生亦未疏。
残囷具薄粥,半俸补残书。
均节贫无患,安恬疾可除。
虽云苦寒近,随手蓄薪樗。

Pronunciation

zì yí

mò xiào yōu qī pì , móu shēng yì wèi shū 。
cán qūn jù báo zhōu , bàn fèng bǔ cán shū 。
jūn jié pín wú huàn , ān tián jí kě chú 。
suī yún kǔ hán jìn , suí shǒu xù xīn chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.