Traditional

自詒

行年耄及臥蝸廬,山水登臨亦已疏。
無可奈何猶食粟,未能免俗學澆蔬。
蓬門時接漁樵話,麈幾聊存種樹書。
強欲入城還自笑,世間那有鶴乘車。

Simplified

自诒

行年耄及卧蜗庐,山水登临亦已疏。
无可奈何犹食粟,未能免俗学浇蔬。
蓬门时接渔樵话,麈几聊存种树书。
强欲入城还自笑,世间那有鹤乘车。

Pronunciation

zì yí

xíng nián mào jí wò wō lú , shān shuǐ dēng lín yì yǐ shū 。
wú kě nài hé yóu shí sù , wèi néng miǎn sú xué jiāo shū 。
péng mén shí jiē yú qiáo huà , zhǔ jī liáo cún zhǒng shù shū 。
qiáng yù rù chéng huán zì xiào , shì jiān nà yǒu hè chéng chē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.