Traditional

自誨

樂天樂天,來與汝言。
汝宜拳拳,終身行焉。
物有萬類,錮人如鎖。
事有萬感,爇人如火。
萬類遞來,鎖汝形骸。
使汝未老,形枯如柴。
萬感遞至,火汝心懷。
使汝未死,心化為灰。
樂天樂天,可不大哀,汝胡不懲往而念來。
人生百歲七十稀,設使與汝七十期。
汝今年已四十四,卻後二十六年能幾時。
汝不思二十五六年來事,疾速倏忽如一寐。
往日來日皆瞥然,胡為自苦於其間。
樂天樂天,可不大哀。
而今而後,汝宜饑而食,渴而飲;晝而興,夜而寢;無浪喜,無妄憂;病則臥,死則休。
此中是汝家,此中是汝鄉,汝何舍此而去,自取其遑遑。
遑遑兮欲安往哉,樂天樂天歸去來。

Simplified

自诲

乐天乐天,来与汝言。
汝宜拳拳,终身行焉。
物有万类,锢人如锁。
事有万感,爇人如火。
万类递来,锁汝形骸。
使汝未老,形枯如柴。
万感递至,火汝心怀。
使汝未死,心化为灰。
乐天乐天,可不大哀,汝胡不惩往而念来。
人生百岁七十稀,设使与汝七十期。
汝今年已四十四,却后二十六年能几时。
汝不思二十五六年来事,疾速倏忽如一寐。
往日来日皆瞥然,胡为自苦于其间。
乐天乐天,可不大哀。
而今而后,汝宜饥而食,渴而饮;昼而兴,夜而寝;无浪喜,无妄忧;病则卧,死则休。
此中是汝家,此中是汝乡,汝何舍此而去,自取其遑遑。
遑遑兮欲安往哉,乐天乐天归去来。

Pronunciation

zì huì

lè tiān lè tiān , lái yǔ rǔ yán 。
rǔ yí quán quán , zhōng shēn xíng yān 。
wù yǒu wàn lèi , gù rén rú suǒ 。
shì yǒu wàn gǎn , ruò rén rú huǒ 。
wàn lèi dì lái , suǒ rǔ xíng hái 。
shǐ rǔ wèi lǎo , xíng kū rú chái 。
wàn gǎn dì zhì , huǒ rǔ xīn huái 。
shǐ rǔ wèi sǐ , xīn huà wéi huī 。
lè tiān lè tiān , kě bù dà āi , rǔ hú bù chěng wǎng ér niàn lái 。
rén shēng bǎi suì qī shí xī , shè shǐ yǔ rǔ qī shí qī 。
rǔ jīn nián yǐ sì shí sì , què hòu èr shí liù nián néng jī shí 。
rǔ bù sī èr shí wǔ liù nián lái shì , jí sù shū hū rú yī mèi 。
wǎng rì lái rì jiē piē rán , hú wéi zì kǔ yú qí jiān 。
lè tiān lè tiān , kě bù dà āi 。
ér jīn ér hòu , rǔ yí jī ér shí , kě ér yǐn û zhòu ér xīng , yè ér qǐn û wú làng xǐ , wú wàng yōu û bìng zé wò , sǐ zé xiū 。
cǐ zhōng shì rǔ jiā , cǐ zhōng shì rǔ xiāng , rǔ hé shè cǐ ér qù , zì qǔ qí huáng huáng 。
huáng huáng xī yù ān wǎng zāi , lè tiān lè tiān guī qù lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.