Traditional

自責

晨起登堂正幅巾,蕭然聊欲養吾神。
凡心未免更詩字,習氣猶思議古人。
買屩為登山寺去,徹燈緣愛月窗新。
何時一切消除盡,終作無懷上古民?

Simplified

自责

晨起登堂正幅巾,萧然聊欲养吾神。
凡心未免更诗字,习气犹思议古人。
买屩为登山寺去,彻灯缘爱月窗新。
何时一切消除尽,终作无怀上古民?

Pronunciation

zì zé

chén qǐ dēng táng zhèng fú jīn , xiāo rán liáo yù yǎng wú shén 。
fán xīn wèi miǎn gēng shī zì , xí qì yóu sī yì gǔ rén 。
mǎi juē wéi dēng shān sì qù , chè dēng yuán ài yuè chuāng xīn 。
hé shí yī qiē xiāo chú jìn , zhōng zuò wú huái shàng gǔ mín ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.