Traditional

自責

窮途敢恃舌猶存,小築城西十裏村。
未掛衣冠慚士節,免輸薪粲荷君恩。
文章跌宕忘繩墨,學問荒唐失本原。
仕宦一生成底事?
子孫世世記吾言。

Simplified

自责

穷途敢恃舌犹存,小筑城西十里村。
未挂衣冠惭士节,免输薪粲荷君恩。
文章跌宕忘绳墨,学问荒唐失本原。
仕宦一生成底事?
子孙世世记吾言。

Pronunciation

zì zé

qióng tú gǎn shì shé yóu cún , xiǎo zhù chéng xī shí lǐ cūn 。
wèi guà yī guān cán shì jié , miǎn shū xīn càn hé jūn ēn 。
wén zhāng diē dàng wàng shéng mò , xué wèn huāng táng shī běn yuán 。
shì huàn yī shēng chéng dǐ shì ?
zǐ sūn shì shì jì wú yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.