Traditional

自貺

陶令棄官後,仰眠書屋中。
誰將五鬥米,擬換北窗風。

Simplified

自贶

陶令弃官后,仰眠书屋中。
谁将五斗米,拟换北窗风。

Pronunciation

zì kuàng

táo líng qì guān hòu , yǎng mián shū wū zhōng 。
shuí jiāng wǔ dǒu mǐ , nǐ huàn běi chuāng fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.