Traditional

自貽

家風本韋布,生事但漁樵。
慣就下鄉食,莫煩東閣招。

Simplified

自贻

家风本韦布,生事但渔樵。
惯就下乡食,莫烦东阁招。

Pronunciation

zì yí

jiā fēng běn wéi bù , shēng shì dàn yú qiáo 。
guàn jiù xià xiāng shí , mò fán dōng gé zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.