Traditional

自述

怡然氣貌漸還嬰,淡飯麤裘過此生。
盡道無方能縮地,夢中夜夜上青城。

Simplified

自述

怡然气貌渐还婴,淡饭麤裘过此生。
尽道无方能缩地,梦中夜夜上青城。

Pronunciation

zì shù

yí rán qì mào jiàn huán yīng , dàn fàn cū qiú guò cǐ shēng 。
jìn dào wú fāng néng suō dì , mèng zhōng yè yè shàng qīng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.