Traditional

自述

勃落為衣隱薜蘿,掃空塵抱養天和。
過期未死更強健,與世不諧猶嘯歌。
野市蕭條殘葉滿,酒家零落廢壚多。
石帆山下孤舟雨,借問君如此老何?

Simplified

自述

勃落为衣隐薜萝,扫空尘抱养天和。
过期未死更强健,与世不谐犹啸歌。
野市萧条残叶满,酒家零落废垆多。
石帆山下孤舟雨,借问君如此老何?

Pronunciation

zì shù

bó luò wéi yī yǐn bì luó , sǎo kōng chén bào yǎng tiān hé 。
guò qī wèi sǐ gēng qiáng jiàn , yǔ shì bù xié yóu xiào gē 。
yě shì xiāo tiáo cán yè mǎn , jiǔ jiā líng luò fèi lú duō 。
shí fān shān xià gū zhōu yǔ , jiè wèn jūn rú cǐ lǎo hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.