Traditional

自述

二畝新蔬圃,三間舊草堂。
病除身小健,秋近夜微涼。
薄酒時醒醉,殘書半在亡。
老懷常自笑,無事忽悲傷。

Simplified

自述

二亩新蔬圃,三间旧草堂。
病除身小健,秋近夜微凉。
薄酒时醒醉,残书半在亡。
老怀常自笑,无事忽悲伤。

Pronunciation

zì shù

èr mǔ xīn shū pǔ , sān jiān jiù cǎo táng 。
bìng chú shēn xiǎo jiàn , qiū jìn yè wēi liáng 。
báo jiǔ shí xǐng zuì , cán shū bàn zài wáng 。
lǎo huái cháng zì xiào , wú shì hū bēi shāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.