Traditional

自述

古井無由浪,浮雲一掃空。
詩書修孔業,場圃嗣豳風。
懼在饑寒外,憂形寤寐中。
吾年雖日逝,猶冀有新功。

Simplified

自述

古井无由浪,浮云一扫空。
诗书修孔业,场圃嗣豳风。
惧在饥寒外,忧形寤寐中。
吾年虽日逝,犹冀有新功。

Pronunciation

zì shù

gǔ jǐng wú yóu làng , fú yún yī sǎo kōng 。
shī shū xiū kǒng yè , cháng pǔ sì bīn fēng 。
jù zài jī hán wài , yōu xíng wù mèi zhōng 。
wú nián suī rì shì , yóu jì yǒu xīn gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.