Traditional

自遣

衣冠尚作閑身祟,梁肉終非退士宜。
惟有褐裘井豆飯,尚能相伴到期頤。

Simplified

自遣

衣冠尚作闲身祟,梁肉终非退士宜。
惟有褐裘井豆饭,尚能相伴到期颐。

Pronunciation

zì qiǎn

yī guān shàng zuò xián shēn suì , liáng ròu zhōng fēi tuì shì yí 。
wéi yǒu hè qiú jǐng dòu fàn , shàng néng xiāng bàn dào qī yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.