Traditional

自閬復還漢中次益昌

北首褎斜又幾程,驕雲未放十分晴。
馬經斷棧危無路,風掠枯茆颯有聲。
季子貂裘端已弊,吳中菇菜正堪烹。
朱顏漸改功名晚,擊築悲歌一再行。

Simplified

自阆复还汉中次益昌

北首褎斜又几程,骄云未放十分晴。
马经断栈危无路,风掠枯茆飒有声。
季子貂裘端已弊,吴中菰菜正堪烹。
朱颜渐改功名晚,击筑悲歌一再行。

Pronunciation

zì làng fù huán hàn zhōng cì yì chāng

běi shǒu xiù xié yòu jī chéng , jiāo yún wèi fàng shí fēn qíng 。
mǎ jīng duàn zhàn wēi wú lù , fēng l jì zǐ diāo qiú duān yǐ bì , wú zhōng gū cài zhèng kān pēng 。
zhū yán jiàn gǎi gōng míng wǎn , jī zhù bēi gē yī zài xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.