Traditional

自雪堂登四望亭因歷訪蘇公遺跡至安國院

我醉飛屐登孱顏,拄杖出沒風煙間。
三山蔥曨鮫鱷靜,九關肅穆虎豹閑。
幾年金骨煉綠髓,此日始得窮躋攀。
老僊歸侍紫皇案,空有野水流淙潺。
蜿蜒翠阜圍綠野,似嶺非嶺山非山。
向來龍蛇滿雪壁,雷電下取何時還?
名花亦已天上去,居人指似題詩處。
九十一翁不識公,我抱此恨知無窮。

Simplified

自雪堂登四望亭因历访苏公遗迹至安国院

我醉飞屐登孱颜,拄杖出没风烟间。
三山葱曨鲛鳄静,九关肃穆虎豹闲。
几年金骨炼绿髓,此日始得穷跻攀。
老僊归侍紫皇案,空有野水流淙潺。
蜿蜒翠阜围绿野,似岭非岭山非山。
向来龙蛇满雪壁,雷电下取何时还?
名花亦已天上去,居人指似题诗处。
九十一翁不识公,我抱此恨知无穷。

Pronunciation

zì xuě táng dēng sì wàng tíng yīn lì fǎng sū gōng yí jì zhì ān guó yuàn

wǒ zuì fēi jī dēng chán yán , zhǔ zhàng chū méi fēng yān jiān 。
sān shān cōng lóng jiāo è jìng , jiǔ guān sù mù hǔ bào xián 。
jī nián jīn gǔ liàn lǜ suǐ , cǐ rì shǐ dé qióng jī pān 。
lǎo xiān guī shì zǐ huáng àn , kōng yǒu yě shuǐ liú cóng chán 。
wān yán cuì fù wéi lǜ yě , sì lǐng fēi lǐng shān fēi shān 。
xiàng lái lóng shé mǎn xuě bì , léi diàn xià qǔ hé shí huán ?
míng huā yì yǐ tiān shàng qù , jū rén zhǐ sì tí shī chǔ 。
jiǔ shí yī wēng bù shí gōng , wǒ bào cǐ hèn zhī wú qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.