Traditional

自題傳神

識字深村叟,加巾下版僧。
檐挑隻草屨,壁倚一烏藤。
得酒猶能醉,逢山未怯登。
莫論明日事,死至亦騰騰。

Simplified

自题传神

识字深村叟,加巾下版僧。
檐挑只草屦,壁倚一乌藤。
得酒犹能醉,逢山未怯登。
莫论明日事,死至亦腾腾。

Pronunciation

zì tí chuán shén

shí zì shēn cūn sǒu , jiā jīn xià bǎn sēng 。
yán tiāo zhī cǎo jù , bì yǐ yī wū téng 。
dé jiǔ yóu néng zuì , féng shān wèi qiè dēng 。
mò lùn míng rì shì , sǐ zhì yì téng téng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.