Traditional

自題小草亭

新結一茅茨,規模儉且卑。
土階全壘塊,山木半留皮。
陰合連藤架,叢香近菊籬。
壁宜藜杖倚,門稱荻簾垂。
窗裏風清夜,檐間月好時。
留連嘗酒客,句引坐禪師。
伴宿雙棲鶴,扶行一侍兒。
綠醅量盞飲,紅稻約升炊。
齷齪豪家笑,酸寒富室欺。
陶廬閑自愛,顏巷陋誰知。
螻蟻謀深穴,鷦鷯占小枝。
各隨其分足,焉用有余為?

Simplified

自题小草亭

新结一茅茨,规模俭且卑。
土阶全垒块,山木半留皮。
阴合连藤架,丛香近菊篱。
壁宜藜杖倚,门称荻帘垂。
窗里风清夜,檐间月好时。
留连尝酒客,句引坐禅师。
伴宿双栖鹤,扶行一侍儿。
绿醅量盏饮,红稻约升炊。
龌龊豪家笑,酸寒富室欺。
陶庐闲自爱,颜巷陋谁知。
蝼蚁谋深穴,鹪鹩占小枝。
各随其分足,焉用有余为?

Pronunciation

zì tí xiǎo cǎo tíng

xīn jié yī máo cí , guī mó jiǎn qiě bēi 。
tǔ jiē quán lěi kuài , shān mù bàn liú pí 。
yīn hé lián téng jià , cóng xiāng jìn jú lí 。
bì yí lí zhàng yǐ , mén chēng dí lián chuí 。
chuāng lǐ fēng qīng yè , yán jiān yuè hǎo shí 。
liú lián cháng jiǔ kè , jù yǐn zuò chán shī 。
bàn sù shuāng qī hè , fú xíng yī shì ér 。
lǜ pēi liáng zhǎn yǐn , hóng dào yuē shēng chuī 。
wò chuò háo jiā xiào , suān hán fù shì qī 。
táo lú xián zì ài , yán xiàng lòu shuí zhī 。
lóu yǐ móu shēn xué , jiāo liáo zhān xiǎo zhī 。
gè suí qí fēn zú , yān yòng yǒu yú wéi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.