Traditional

自題酒庫

野鶴一辭籠,虛舟長任風。
送愁還鬧處,移老入閑中。
身更求何事,天將富此翁。
此翁何處富,酒庫不曾空。
[劉仁軌詩雲:天將富此翁。
以一醉為富也。
]

Simplified

自题酒库

野鹤一辞笼,虚舟长任风。
送愁还闹处,移老入闲中。
身更求何事,天将富此翁。
此翁何处富,酒库不曾空。
[刘仁轨诗云:天将富此翁。
以一醉为富也。
]

Pronounciation

zì tí jiǔ kù

yě hè yī cí lóng , xū zhōu cháng rèn fēng 。
sòng chóu huán nào chǔ , yí lǎo rù xián zhōng 。
shēn gēng qiú hé shì , tiān jiāng fù cǐ wēng 。
cǐ wēng hé chǔ fù , jiǔ kù bù zēng kōng 。
[ liú rén guǐ shī yún : tiān jiāng fù cǐ wēng 。
yǐ yī zuì wéi fù yě 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.