Traditional

致仕後即事

敕過鸞臺鳳閣來,清晨初拆驛書開。
繡箱香案迎門拜,身著朝衫止此回。

Simplified

致仕後即事

敕过鸾台凤阁来,清晨初拆驿书开。
绣箱香案迎门拜,身著朝衫止此回。

Pronunciation

zhì shì hòu jí shì

chì guò luán tái fèng gé lái , qīng chén chū chāi yì shū kāi 。
xiù xiāng xiāng àn yíng mén bài , shēn zhù zhāo shān zhǐ cǐ huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.