Traditional

致仕後即事

不嫌雞瘦濁醪酸,草草杯盤具亦難。
食指忽搖方竊喜,小兒來請賽鄱官。

Simplified

致仕後即事

不嫌鸡瘦浊醪酸,草草杯盘具亦难。
食指忽摇方窃喜,小儿来请赛鄱官。

Pronunciation

zhì shì hòu jí shì

bù xián jī shòu zhuó láo suān , cǎo cǎo bēi pán jù yì nán 。
shí zhǐ hū yáo fāng qiè xǐ , xiǎo ér lái qǐng sài pó guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.