Traditional

舍北晚眺

紅樹青林帶暮煙,並橋常有賣魚船。
樊川詩句營丘畫,盡在先生拄杖邊。

Simplified

舍北晚眺

红树青林带暮烟,并桥常有卖鱼船。
樊川诗句营丘画,尽在先生拄杖边。

Pronunciation

shè běi wǎn tiào

hóng shù qīng lín dài mù yān , bìng qiáo cháng yǒu mài yú chuán 。
fán chuān shī jù yíng qiū huà , jìn zài xiān shēng zhǔ zhàng biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.