Traditional

舍北晚眺

日日津頭系小舟,老人自嬾出門遊。
一枝筇杖疏籬外,占斷千巖萬壑秋。

Simplified

舍北晚眺

日日津头系小舟,老人自嬾出门游。
一枝筇杖疏篱外,占断千岩万壑秋。

Pronunciation

shè běi wǎn tiào

rì rì jīn tóu xì xiǎo zhōu , lǎo rén zì lǎn chū mén yóu 。
yī zhī qióng zhàng shū lí wài , zhān duàn qiān yán wàn hè qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.