Traditional

舍北行飯

蔓絡疏籬草滿塘,飽嬉聊復步斜陽。
一霜驟變千林色,兩犢新犁百畝荒。
野寺僧殘尚鐘鼓,官堤舟過見帆檣。
歸來笑補空囊課,寒日誰知亦自長。

Simplified

舍北行饭

蔓络疏篱草满塘,饱嬉聊复步斜阳。
一霜骤变千林色,两犊新犁百亩荒。
野寺僧残尚钟鼓,官堤舟过见帆樯。
归来笑补空囊课,寒日谁知亦自长。

Pronunciation

shè běi xíng fàn

wàn luò shū lí cǎo mǎn táng , bǎo xī liáo fù bù xié yáng 。
yī shuāng zhòu biàn qiān lín sè , liǎng dú xīn lí bǎi mǔ huāng 。
yě sì sēng cán shàng zhōng gǔ , guān dī zhōu guò jiàn fān qiáng 。
guī lái xiào bǔ kōng náng kè , hán rì shuí zhī yì zì cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.