Traditional

舒員外遊香山寺數日不歸,兼辱尺書,大誇勝

香山石樓倚天開,翠屏壁立波環回。
黃菊繁時好客到,碧雲合處佳人來。
[謂遣英,蒨二妓與舒君同遊。
]酡顏一笑夭桃綻,清吟數聲寒玉哀。
軒騎逶遲棹容與,留連三日不能回。
白頭老尹府中坐,早衙才退暮衙催。
庭前階上何所有,累囚成貫案成堆。
豈無池塘長秋草,亦有絲竹生塵埃。
今日清光昨夜月,竟無人來勸一杯。

Simplified

舒员外游香山寺数日不归,兼辱尺书,大夸胜

香山石楼倚天开,翠屏壁立波环回。
黄菊繁时好客到,碧云合处佳人来。
[谓遣英,蒨二妓与舒君同游。
]酡颜一笑夭桃绽,清吟数声寒玉哀。
轩骑逶迟棹容与,留连三日不能回。
白头老尹府中坐,早衙才退暮衙催。
庭前阶上何所有,累囚成贯案成堆。
岂无池塘长秋草,亦有丝竹生尘埃。
今日清光昨夜月,竟无人来劝一杯。

Pronunciation

shū yuán wài yóu xiāng shān sì shù rì bù guī , jiān rǔ chǐ shū , dà kuā shèng

xiāng shān shí lóu yǐ tiān kāi , cuì píng bì lì bō huán huí 。
huáng jú fán shí hǎo kè dào , bì yún hé chǔ jiā rén lái 。
[ wèi qiǎn yīng , qiàn èr jì yǔ shū jūn tóng yóu 。
] tuó yán yī xiào yāo táo zhàn , qīng yín shù shēng hán yù āi 。
xuān qí wēi chí zhào róng yǔ , liú lián sān rì bù néng huí 。
bái tóu lǎo yǐn fǔ zhōng zuò , zǎo yá cái tuì mù yá cuī 。
tíng qián jiē shàng hé suǒ yǒu , léi qiú chéng guàn àn chéng duī 。
qǐ wú chí táng cháng qiū cǎo , yì yǒu sī zhú shēng chén āi 。
jīn rì qīng guāng zuó yè yuè , jìng wú rén lái quàn yī bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.