Traditional

舞媚娘

朝來戶前照鏡。
含笑盈盈自看。
眉心濃黛直點。
額角輕黃細安。
秪疑落花慢去。
復道春風不還。
少年唯有歡樂。
飲酒那得留殘。

Simplified

舞媚娘

朝来户前照镜。
含笑盈盈自看。
眉心浓黛直点。
额角轻黄细安。
秪疑落花慢去。
复道春风不还。
少年唯有欢乐。
饮酒那得留残。

Pronunciation

wǔ mèi niáng

zhāo lái hù qián zhào jìng , hán xiào yíng yíng zì kàn , méi xīn nóng dài zhí diǎn , é jiǎo qīng huáng xì ān , dī yí luò huā màn qù , fù dào chūn fēng bù huán , shǎo nián wéi yǒu huān lè , yǐn jiǔ nà dé liú cán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.