Traditional

舟中作

沙路時晴雨,漁舟日往來。
村村皆畫本,處處有詩材。
炊黍孤煙晚,呼牛一笛哀。
終身看不厭,岸幘興悠哉!

Simplified

舟中作

沙路时晴雨,渔舟日往来。
村村皆画本,处处有诗材。
炊黍孤烟晚,呼牛一笛哀。
终身看不厌,岸帻兴悠哉!

Pronunciation

zhōu zhōng zuò

shā lù shí qíng yǔ , yú zhōu rì wǎng lái 。
cūn cūn jiē huà běn , chǔ chǔ yǒu shī cái 。
chuī shǔ gū yān wǎn , hū niú yī dí āi 。
zhōng shēn kàn bù yàn , àn zé xīng yōu zāi !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.