Traditional

舟中曉賦

木落霜清水鳥呼,扁舟夜泊古城隅。
吹殘畫角鐘初動,低盡寒空鬥欲無。
浪跡已同鷗境界,遠遊方羨雁程途。
高檣健席從今始,遍歷三湘與五湖。

Simplified

舟中晓赋

木落霜清水鸟呼,扁舟夜泊古城隅。
吹残画角钟初动,低尽寒空斗欲无。
浪迹已同鸥境界,远游方羡雁程途。
高樯健席从今始,遍历三湘与五湖。

Pronunciation

zhōu zhōng xiǎo fù

mù luò shuāng qīng shuǐ niǎo hū , biǎn zhōu yè bó gǔ chéng yú 。
chuī cán huà jiǎo zhōng chū dòng , dī jìn hán kōng dǒu yù wú 。
làng jì yǐ tóng ōu jìng jiè , yuǎn yóu fāng xiàn yàn chéng tú 。
gāo qiáng jiàn xí cóng jīn shǐ , biàn lì sān xiāng yǔ wǔ hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.