Traditional

舟中晚起

日高猶掩水窗眠,枕簟清涼八月天。
泊處或依沽酒店,宿時多伴釣魚船。
退身江海應無用,憂國朝廷自有賢。
且向錢唐湖上去,冷吟閑醉二三年。

Simplified

舟中晚起

日高犹掩水窗眠,枕簟清凉八月天。
泊处或依沽酒店,宿时多伴钓鱼船。
退身江海应无用,忧国朝廷自有贤。
且向钱唐湖上去,冷吟闲醉二三年。

Pronunciation

zhōu zhōng wǎn qǐ

rì gāo yóu yǎn shuǐ chuāng mián , zhěn diàn qīng liáng bā yuè tiān 。
bó chǔ huò yī gū jiǔ diàn , sù shí duō bàn diào yú chuán 。
tuì shēn jiāng hǎi yīng wú yòng , yōu guó zhāo tíng zì yǒu xián 。
qiě xiàng qián táng hú shàng qù , lěng yín xián zuì èr sān nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.