Traditional

舟中晨起

天宇清寒病體輕,煙波聊復事宵征。
櫓橫舟尾霜如抹,犬走籬根葉有聲。
蕭尹威名空赫赫,班侯智略本平平。
不如歸結迎神社,長笛圜鼙送此生。

Simplified

舟中晨起

天宇清寒病体轻,烟波聊复事宵征。
橹横舟尾霜如抹,犬走篱根叶有声。
萧尹威名空赫赫,班侯智略本平平。
不如归结迎神社,长笛圜鼙送此生。

Pronunciation

zhōu zhōng chén qǐ

tiān yǔ qīng hán bìng tǐ qīng , yān bō liáo fù shì xiāo zhēng 。
lǔ héng zhōu wěi shuāng rú mǒ , quǎn zǒu lí gēn yè yǒu shēng 。
xiāo yǐn wēi míng kōng hè hè , bān hóu zhì l bù rú guī jié yíng shén shè , cháng dí huán pí sòng cǐ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.