Traditional

舟中望月詩

舟子夜離家。
開舲望月華。
山明疑有雪。
岸白不關沙。
天漢看珠蚌。
星橋視桂花。
灰飛重暈闕。
蓂落獨輪斜。

Simplified

舟中望月诗

舟子夜离家。
开舲望月华。
山明疑有雪。
岸白不关沙。
天汉看珠蚌。
星桥视桂花。
灰飞重晕阙。
蓂落独轮斜。

Pronunciation

zhōu zhōng wàng yuè shī

zhōu zǐ yè lí jiā , kāi líng wàng yuè huá , shān míng yí yǒu xuě , àn bái bù guān shā , tiān hàn kàn zhū bàng , xīng qiáo shì guì huā , huī fēi zhòng yùn què , míng luò dú lún xié ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.