Traditional

舟中讀元九詩

把君詩卷燈前讀,詩盡燈殘天未明。
眼痛滅燈猶暗坐,逆風吹浪打船聲。

Simplified

舟中读元九诗

把君诗卷灯前读,诗尽灯残天未明。
眼痛灭灯犹暗坐,逆风吹浪打船声。

Pronunciation

zhōu zhōng dú yuán jiǔ shī

bǎ jūn shī juàn dēng qián dú , shī jìn dēng cán tiān wèi míng 。
yǎn tòng miè dēng yóu àn zuò , nì fēng chuī làng dǎ chuán shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.