Traditional

舟中送李八(得回字)

詞客金門未有媒,遊吳適越任舟回。
遠水迢迢分手去,天邊山色待人來。

Simplified

舟中送李八(得回字)

词客金门未有媒,游吴适越任舟回。
远水迢迢分手去,天边山色待人来。

Pronunciation

zhōu zhōng sòng lǐ bā ( dé huí zì )

cí kè jīn mén wèi yǒu méi , yóu wú shì yuè rèn zhōu huí 。
yuǎn shuǐ tiáo tiáo fēn shǒu qù , tiān biān shān sè dài rén lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.