Traditional

舟中雨夜

江雲暗悠悠,江風冷修修。
夜雨滴船背,夜浪打船頭。
船中有病客,左降向江州。

Simplified

舟中雨夜

江云暗悠悠,江风冷修修。
夜雨滴船背,夜浪打船头。
船中有病客,左降向江州。

Pronunciation

zhōu zhōng yǔ yè

jiāng yún àn yōu yōu , jiāng fēng lěng xiū xiū 。
yè yǔ dī chuán bèi , yè làng dǎ chuán tóu 。
chuán zhōng yǒu bìng kè , zuǒ jiàng xiàng jiāng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.