Traditional

舟中

捩柁柯橋北,維舟草市西。
月添霜氣峭,天帶鬥杓低。
浦凍無魚躍,林深有鶴棲。
不嫌村酒惡,也復醉如泥。

Simplified

舟中

捩柁柯桥北,维舟草市西。
月添霜气峭,天带斗杓低。
浦冻无鱼跃,林深有鹤栖。
不嫌村酒恶,也复醉如泥。

Pronunciation

zhōu zhōng

liè tuó kē qiáo běi , wéi zhōu cǎo shì xī 。
yuè tiān shuāng qì qiào , tiān dài dǒu sháo dī 。
pǔ dòng wú yú yuè , lín shēn yǒu hè qī 。
bù xián cūn jiǔ è , yě fù zuì rú ní 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.