Traditional

舟過梅塢胡氏居愛其幽邃為賦一詩

稽山翠入家家窗,此家清絕無與雙。
丹葩綠樹錦繡谷,清波白石玻璃江。
一堤茂草有眠犢,數掩短籬無吠尨。
北軒商略可散發,借與放翁傾酒缸。

Simplified

舟过梅坞胡氏居爱其幽邃为赋一诗

稽山翠入家家窗,此家清绝无与双。
丹葩绿树锦绣谷,清波白石玻璃江。
一堤茂草有眠犊,数掩短篱无吠尨。
北轩商略可散发,借与放翁倾酒缸。

Pronunciation

zhōu guò méi wù hú shì jū ài qí yōu suì wéi fù yī shī

jī shān cuì rù jiā jiā chuāng , cǐ jiā qīng jué wú yǔ shuāng 。
dān pā lǜ shù jǐn xiù gǔ , qīng bō bái shí bō lí jiāng 。
yī dī mào cǎo yǒu mián dú , shù yǎn duǎn lí wú fèi lóng 。
běi xuān shāng l

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.