Traditional

舟過樊江憩民家具食

旅食何妨美蕨薇,夕陽來叩野人扉。
蕭蕭短鬢秋初冷,寂寂空村歲薦饑。
蓼岸刺船驚雁起,煙陂吹笛喚牛歸。
詩情剩向窮途得,蹭蹬人間未必非。

Simplified

舟过樊江憩民家具食

旅食何妨美蕨薇,夕阳来叩野人扉。
萧萧短鬓秋初冷,寂寂空村岁荐饥。
蓼岸刺船惊雁起,烟陂吹笛唤牛归。
诗情剩向穷途得,蹭蹬人间未必非。

Pronunciation

zhōu guò fán jiāng qì mín jiā jù shí

lǚ shí hé fáng měi jué wēi , xī yáng lái kòu yě rén fēi 。
xiāo xiāo duǎn bìn qiū chū lěng , jì jì kōng cūn suì jiàn jī 。
liǎo àn cì chuán jīng yàn qǐ , yān bēi chuī dí huàn niú guī 。
shī qíng shèng xiàng qióng tú dé , cèng dēng rén jiān wèi bì fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.