Traditional

航海

我不如列子,神遊禦天風;尚應似安石,悠然雲海中。
臥看十幅蒲,彎彎若張弓。
潮來湧銀山,忽復磨青銅。
饑鶻掠船舷,大魚舞虛空。
流落何足道,豪氣蕩肺胸。
歌罷海動色,詩成天改容。
行矣跨鵬背,弭節蓬萊宮。

Simplified

航海

我不如列子,神游御天风;尚应似安石,悠然云海中。
卧看十幅蒲,弯弯若张弓。
潮来涌银山,忽复磨青铜。
饥鹘掠船舷,大鱼舞虚空。
流落何足道,豪气荡肺胸。
歌罢海动色,诗成天改容。
行矣跨鹏背,弭节蓬莱宫。

Pronunciation

háng hǎi

wǒ bù rú liè zǐ , shén yóu yù tiān fēng û shàng yīng sì ān shí , yōu rán yún hǎi zhōng 。
wò kàn shí fú pú , wān wān ruò zhāng gōng 。
cháo lái yǒng yín shān , hū fù mó qīng tóng 。
jī gǔ l liú luò hé zú dào , háo qì dàng fèi xiōng 。
gē bà hǎi dòng sè , shī chéng tiān gǎi róng 。
xíng yǐ kuà péng bèi , mǐ jié péng lái gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.