Traditional

節義太子楊妃挽歌二首

西華三公族,東闈五可才。
玉環初受慶,金玦反逢災。
桂殿花空落,桐園月自開。
朝雲將暮雨,長繞望思臺。
昔日三朝路,逶迤四望車。
繡腰長命綺,隱髻連枝花。
今春戾園樹,索然無歲華。
共傷千載後,惟號一王家。

Simplified

节义太子杨妃挽歌二首

西华三公族,东闱五可才。
玉环初受庆,金玦反逢灾。
桂殿花空落,桐园月自开。
朝云将暮雨,长绕望思台。
昔日三朝路,逶迤四望车。
绣腰长命绮,隐髻连枝花。
今春戾园树,索然无岁华。
共伤千载后,惟号一王家。

Pronunciation

jié yì tài zǐ yáng fēi wǎn gē èr shǒu

xī huá sān gōng zú , dōng wéi wǔ kě cái 。
yù huán chū shòu qìng , jīn jué fǎn féng zāi 。
guì diàn huā kōng luò , tóng yuán yuè zì kāi 。
zhāo yún jiāng mù yǔ , cháng rào wàng sī tái 。
xī rì sān zhāo lù , wēi yǐ sì wàng chē 。
xiù yāo cháng mìng qǐ , yǐn jì lián zhī huā 。
jīn chūn lì yuán shù , suǒ rán wú suì huá 。
gòng shāng qiān zài hòu , wéi hào yī wáng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.