Traditional

芋庵宗慧禪師真贊

煨懶殘芋,打塗毒鼓。
舌本雷霆,毫端風雨。

Simplified

芋庵宗慧禅师真赞

煨懒残芋,打涂毒鼓。
舌本雷霆,毫端风雨。

Pronunciation

yù ān zōng huì chán shī zhēn zàn

wēi lǎn cán yù , dǎ tú dú gǔ 。
shé běn léi tíng , háo duān fēng yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.