Traditional

芒種後經旬無日不雨偶得長句

芒種初過雨及時,紗廚睡起角巾欹。
癡雲不散常遮塔,野水無聲自入池。
綠樹晚涼鳩語鬧,畫梁晝寂燕歸遲。
閑身自喜渾無事,衣覆熏籠獨誦詩。

Simplified

芒种後经旬无日不雨偶得长句

芒种初过雨及时,纱厨睡起角巾欹。
痴云不散常遮塔,野水无声自入池。
绿树晚凉鸠语闹,画梁昼寂燕归迟。
闲身自喜浑无事,衣覆熏笼独诵诗。

Pronunciation

máng zhǒng hòu jīng xún wú rì bù yǔ ǒu dé cháng jù

máng zhǒng chū guò yǔ jí shí , shā chú shuì qǐ jiǎo jīn qī 。
chī yún bù sàn cháng zhē tǎ , yě shuǐ wú shēng zì rù chí 。
lǜ shù wǎn liáng jiū yǔ nào , huà liáng zhòu jì yàn guī chí 。
xián shēn zì xǐ hún wú shì , yī fù xūn lóng dú sòng shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.