Traditional

芙蓉榭

風擺蓮衣幹,月背鳥巢寒。
文魚翻亂葉,翠羽上危欄。

Simplified

芙蓉榭

风摆莲衣干,月背鸟巢寒。
文鱼翻乱叶,翠羽上危栏。

Pronunciation

fú róng xiè

fēng bǎi lián yī gān , yuè bèi niǎo cháo hán 。
wén yú fān luàn yè , cuì yǔ shàng wēi lán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.