Traditional

花下對酒二首

藹藹江氣春,南賓閏正月。
梅櫻與桃杏,次第城上發。
紅房爛簇火,素艷紛團雪。
香惜委風飄,愁牽壓枝折。
樓中老太守,頭上新白發。
冷淡病心情,暄和好時節。
故園音信斷,遠郡親賓絕。
欲問花前樽,依然為誰設?
引手攀紅櫻,紅櫻落似霰。
仰首看白日,白日走如箭。
年芳與時景,頃刻猶衰變。
況是血肉身,安能長強健?
人心苦迷執,慕貴憂貧賤。
愁色常在眉,歡容不上面。
況吾頭半白,把鏡非不見。
何必花下杯,更待他人勸?

Simplified

花下对酒二首

蔼蔼江气春,南宾闰正月。
梅樱与桃杏,次第城上发。
红房烂簇火,素艳纷团雪。
香惜委风飘,愁牵压枝折。
楼中老太守,头上新白发。
冷澹病心情,暄和好时节。
故园音信断,远郡亲宾绝。
欲问花前樽,依然为谁设?
引手攀红樱,红樱落似霰。
仰首看白日,白日走如箭。
年芳与时景,顷刻犹衰变。
况是血肉身,安能长强健?
人心苦迷执,慕贵忧贫贱。
愁色常在眉,欢容不上面。
况吾头半白,把镜非不见。
何必花下杯,更待他人劝?

Pronunciation

huā xià duì jiǔ èr shǒu

ǎi ǎi jiāng qì chūn , nán bīn rùn zhèng yuè 。
méi yīng yǔ táo xìng , cì dì chéng shàng fā 。
hóng fáng làn cù huǒ , sù yàn fēn tuán xuě 。
xiāng xī wěi fēng piāo , chóu qiān yā zhī zhē 。
lóu zhōng lǎo tài shǒu , tóu shàng xīn bái fā 。
lěng dàn bìng xīn qíng , xuān hé hǎo shí jié 。
gù yuán yīn xìn duàn , yuǎn jùn qīn bīn jué 。
yù wèn huā qián zūn , yī rán wéi shuí shè ?
yǐn shǒu pān hóng yīng , hóng yīng luò sì xiàn 。
yǎng shǒu kàn bái rì , bái rì zǒu rú jiàn 。
nián fāng yǔ shí jǐng , qǐng kè yóu shuāi biàn 。
kuàng shì xuè ròu shēn , ān néng cháng qiáng jiàn ?
rén xīn kǔ mí zhí , mù guì yōu pín jiàn 。
chóu sè cháng zài méi , huān róng bù shàng miàn 。
kuàng wú tóu bàn bái , bǎ jìng fēi bù jiàn 。
hé bì huā xià bēi , gēng dài tā rén quàn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.