Traditional

花下自勸酒

酒盞酌來須滿滿,花枝看即落紛紛。
莫言三十是年少,百歲三分已一分。

Simplified

花下自劝酒

酒盏酌来须满满,花枝看即落纷纷。
莫言三十是年少,百岁三分已一分。

Pronunciation

huā xià zì quàn jiǔ

jiǔ zhǎn zhuó lái xū mǎn mǎn , huā zhī kàn jí luò fēn fēn 。
mò yán sān shí shì nián shǎo , bǎi suì sān fēn yǐ yī fēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.