Traditional

花下醉

尋芳不覺醉流霞,倚樹沈眠日已斜。
客散酒醒深夜後,更持紅燭賞殘花。

Simplified

花下醉

寻芳不觉醉流霞,倚树沉眠日已斜。
客散酒醒深夜后,更持红烛赏残花。

Pronunciation

huā xià zuì

xún fāng bù jué zuì liú xiá , yǐ shù chén mián rì yǐ xié 。
kè sàn jiǔ xǐng shēn yè hòu , gēng chí hóng zhú shǎng cán huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.