Traditional

花心動慢/花心動

暑逼芳襟,甚全無因依,便教人惡。
賴有枕溪百尺,朱樓映日,數重香箔。
馱冰圍定猶嫌暖,紅日綻,雨收殘腳。
漫試取,紅綃弄雪,碎瓊推削。
妝罷低雲未稤。
葉葉地仙衣,剪輕裁薄。
汗灑淚珠,急捧金盤,向前顆顆盛卻。
鳳凰雙扇相交扇,越撋就,越腰肢弱。
待做個,青紗罩兒罩著。

Simplified

花心动慢/花心动

暑逼芳襟,甚全无因依,便教人恶。
赖有枕溪百尺,朱楼映日,数重香箔。
驮冰围定犹嫌暖,红日绽,雨收残脚。
漫试取,红绡弄雪,碎琼推削。
妆罢低云未稤。
叶叶地仙衣,剪轻裁薄。
汗洒泪珠,急捧金盘,向前颗颗盛却。
凤凰双扇相交扇,越撋就,越腰肢弱。
待做个,青纱罩儿罩著。

Pronunciation

huā xīn dòng màn / huā xīn dòng

shǔ bī fāng jīn , shèn quán wú yīn yī , biàn jiào rén è 。
lài yǒu zhěn xī bǎi chǐ , zhū lóu yìng rì , shù zhòng xiāng bó 。
tuó bīng wéi dìng yóu xián nuǎn , hóng rì zhàn , yǔ shōu cán jiǎo 。
màn shì qǔ , hóng xiāo nòng xuě , suì qióng tuī xiāo 。
zhuāng bà dī yún wèi l yè yè dì xiān yī , jiǎn qīng cái báo 。
hàn sǎ lèi zhū , jí pěng jīn pán , xiàng qián kē kē shèng què 。
fèng huáng shuāng shàn xiāng jiāo shàn , yuè ruán jiù , yuè yāo zhī ruò 。
dài zuò gè , qīng shā zhào ér zhào zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.