Traditional

花時遍遊諸家園

枝上猩猩血未曦,尊前紅袖醉成圍。
應須直到三更看,畫燭如椽為發輝。

Simplified

花时遍游诸家园

枝上猩猩血未曦,尊前红袖醉成围。
应须直到三更看,画烛如椽为发辉。

Pronunciation

huā shí biàn yóu zhū jiā yuán

zhī shàng xīng xīng xuè wèi xī , zūn qián hóng xiù zuì chéng wéi 。
yīng xū zhí dào sān gēng kàn , huà zhú rú chuán wéi fā huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.