Traditional

花樓望雪命宴賦詩

連天際海白皚皚,好上高樓望一回。
何處更能分道路,此時兼不認池臺。
萬重雲樹山頭翠,百尺花樓江畔開。
素壁聯題分韻句,紅爐巡飲暖寒杯。
冰鋪湖水銀為面,風卷汀沙玉作堆。
絆惹舞人春艷曳,勾留醉客夜徘徊。
偷將虛白堂前鶴,失卻樟亭驛後梅。
別有故情偏憶得,曾經窮苦照書來。

Simplified

花楼望雪命宴赋诗

连天际海白皑皑,好上高楼望一回。
何处更能分道路,此时兼不认池台。
万重云树山头翠,百尺花楼江畔开。
素壁联题分韵句,红炉巡饮暖寒杯。
冰铺湖水银为面,风卷汀沙玉作堆。
绊惹舞人春艳曳,勾留醉客夜徘徊。
偷将虚白堂前鹤,失却樟亭驿后梅。
别有故情偏忆得,曾经穷苦照书来。

Pronunciation

huā lóu wàng xuě mìng yàn fù shī

lián tiān jì hǎi bái ái ái , hǎo shàng gāo lóu wàng yī huí 。
hé chǔ gēng néng fēn dào lù , cǐ shí jiān bù rèn chí tái 。
wàn zhòng yún shù shān tóu cuì , bǎi chǐ huā lóu jiāng pàn kāi 。
sù bì lián tí fēn yùn jù , hóng lú xún yǐn nuǎn hán bēi 。
bīng pū hú shuǐ yín wéi miàn , fēng juàn tīng shā yù zuò duī 。
bàn rě wǔ rén chūn yàn yè , gōu liú zuì kè yè pái huái 。
tōu jiāng xū bái táng qián hè , shī què zhāng tíng yì hòu méi 。
bié yǒu gù qíng piān yì dé , zēng jīng qióng kǔ zhào shū lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.