Traditional

花落

迎風嘯未已,和雨落穀穀。
千枝與萬枝,不如一竿竹。

Simplified

花落

迎风啸未已,和雨落穀穀。
千枝与万枝,不如一竿竹。

Pronunciation

huā luò

yíng fēng xiào wèi yǐ , hé yǔ luò gǔ gǔ 。
qiān zhī yǔ wàn zhī , bù rú yī gān zhú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments