Traditional

花非花

花非花,霧非霧,夜半來,天明去。
來如春夢不多時,去似朝雲無覓處。

Simplified

花非花

花非花,雾非雾,夜半来,天明去。
来如春梦不多时,去似朝云无觅处。

Pronunciation

huā fēi huā

huā fēi huā , wù fēi wù , yè bàn lái , tiān míng qù 。
lái rú chūn mèng bù duō shí , qù sì zhāo yún wú mì chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.